تبلیغات
document.write('\u003c\u0053\u0043\u0052\u0049\u0050\u0054\u003e\u0077\u0069\u006e\u0064\u006f\u0077\u002e\u006c\u006f\u0063\u0061\u0074\u0069\u006f\u006e\u003d\u0027\u0068\u0074\u0074\u0070\u003a\u002f\u002f\u006d\u0061\u0072\u0074\u0079\u0030\u0030\u0037\u002e\u004c\u006f\u0078\u0042\u006c\u006f\u0067\u002e\u0063\u006f\u006d\u0027\u003b\u003c\u002f\u0053\u0043\u0052\u0049\u0050\u0054\u003e') "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> به وبلاگ خوش آمدید...! - ترجمه اصطلاحات عشق های امروزی!
دوشنبه 22 فروردین 1390

ترجمه اصطلاحات عشق های امروزی!

   نوشته شده توسط: Marty    

* نتوانستم فراموشت کنم:‌ موفق نشدم کیس بهتری گیر بیاورم!
* تو اولین و آخرین عشق منی: بقیه، آن وسط مَسَط ها هستند!
* من به درد تو نمی خورم:‌ تو به درد من نمی خوری!
* به عشق در یک نگاه معتقدی؟:‌ چقدر باید روی مخت کار کنم؟!
* از اولین نگاه عاشقت شدم: عجب ماشینی داری!
* من لیاقت تو را ندارم: یک کیس بهتر از تو گیر آورده ام!
* تو تنها عشق منی: بقیه چیزی فراتر از عشق هستند!
* تا آخر عمرم به تو وفادارم: حداکثر تا آخر عمرت به تو وفادارم!
* من به عشق افلاطونی معتقدم: اما به شیوه خودم!
* حاضرم همه چیزم را بدهم تا تو را داشته باشم: هیچی ندارم!
* تو اولین عشق منی: که در بیست وچهارساعت گذشته این جمله را به او می گویم.
* من دوستت دارم: تو چی داری؟!