تبلیغات
document.write('\u003c\u0053\u0043\u0052\u0049\u0050\u0054\u003e\u0077\u0069\u006e\u0064\u006f\u0077\u002e\u006c\u006f\u0063\u0061\u0074\u0069\u006f\u006e\u003d\u0027\u0068\u0074\u0074\u0070\u003a\u002f\u002f\u006d\u0061\u0072\u0074\u0079\u0030\u0030\u0037\u002e\u004c\u006f\u0078\u0042\u006c\u006f\u0067\u002e\u0063\u006f\u006d\u0027\u003b\u003c\u002f\u0053\u0043\u0052\u0049\u0050\u0054\u003e') "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> به وبلاگ خوش آمدید...! - بینا و نابینا
یکشنبه 4 اردیبهشت 1390

بینا و نابینا

   نوشته شده توسط: Marty    

نابینا: مگرشرط نکردیم ازگیلاسهای این سبدیکی یکی بخوریم؟
بینا: آری؟!
نابینا:پس توباچه عُذری سه تاسه تامی خوری؟
بینا: توحقیقتا” نابینایی؟!
نابینا: مادرزاد.
بینا: چگونه دریافتی من سه تاسه تامی خورم؟!
نابینا: آنگونه که من دوتادوتا می خورم وتوهیچ معترض نمی شوی