تبلیغات
document.write('\u003c\u0053\u0043\u0052\u0049\u0050\u0054\u003e\u0077\u0069\u006e\u0064\u006f\u0077\u002e\u006c\u006f\u0063\u0061\u0074\u0069\u006f\u006e\u003d\u0027\u0068\u0074\u0074\u0070\u003a\u002f\u002f\u006d\u0061\u0072\u0074\u0079\u0030\u0030\u0037\u002e\u004c\u006f\u0078\u0042\u006c\u006f\u0067\u002e\u0063\u006f\u006d\u0027\u003b\u003c\u002f\u0053\u0043\u0052\u0049\u0050\u0054\u003e') "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> به وبلاگ خوش آمدید...! - چقدر خر بودن خوب است !
سه شنبه 30 فروردین 1390

چقدر خر بودن خوب است !

   نوشته شده توسط: Marty    

چقدر خر بودن خوب است، وقتی کسی به تو می گوید فلانی از آنجای مبارک مادرش علی گویان مشرف شد تو دیگر شاخ در نخواهی آورد چون به جایش گوشهای درازی داری