تبلیغات
document.write('\u003c\u0053\u0043\u0052\u0049\u0050\u0054\u003e\u0077\u0069\u006e\u0064\u006f\u0077\u002e\u006c\u006f\u0063\u0061\u0074\u0069\u006f\u006e\u003d\u0027\u0068\u0074\u0074\u0070\u003a\u002f\u002f\u006d\u0061\u0072\u0074\u0079\u0030\u0030\u0037\u002e\u004c\u006f\u0078\u0042\u006c\u006f\u0067\u002e\u0063\u006f\u006d\u0027\u003b\u003c\u002f\u0053\u0043\u0052\u0049\u0050\u0054\u003e') "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> به وبلاگ خوش آمدید...! - تکه ای از رادیو پس فردا(فرشید منافی)
چهارشنبه 24 فروردین 1390

تکه ای از رادیو پس فردا(فرشید منافی)

   نوشته شده توسط: Marty    

همجنسان گرامی
این پیروزی مبارک باد
داشتن حداقل چهار همسر
حقی بود که مجلس و دولت محترم به ما مردان مظلوم ایرانی بازگرداند
افق بعدی ما رسیدن به رکورد ده همسری است
اندکی صبر، سحر میترا منیژه و مهوش نزدیک است
انجمن دفاع از حقوق  بالینی مردان متاهل